ЗАКОН УКРАЇНИ

Із змінами і доповненнями, внесеними 
ЗаковіN 2932-XII,
 від 10 січня 2002 року N 2921-III,
від 7 лютого 2002 року N 3047-III,
 від 15 травня 2003 року N 762-IV

Цей Закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України.

Стаття 1. Правове становище товарної біржі

Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.

(частина друга статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2921-III)

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Стаття 2. Основні принципи діяльності товарної біржі

Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами:

Товарна біржа має право:

встановлювати відповідно до цього Закону та чинннігівлі та біржового арбітражу, які є обов’язковими для всіх учасників торгів;

створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і т!-ragraph –>

зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визнтемір;

встановлювати вступні та періодичні внески для члеслжею;

встановлювати інші грошові збори;

встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафорх правил;

засновувати арбітрашеьних угодах;

вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

видавати біржові бюлетені, довідниі p>

здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Товарна біржа забезпечує:

регулювання біржових операцій;

регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

<двідувачам біржі організаційних та інших послуг;

збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку.

Стаття 5. Загальні умови створення товарної біржі

Товарна біржа створюється на засадах добровільного об’єднання заінтересованих юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством.h h –>

Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебюaragraph –>

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов’язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних:p:paragraph –>

Кожний із засновників сплачує пайовий внесок.

Стаття 6. Статут товарн <

Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.

найменування та місцезнаходження біржі;

предмет і цілі діяльності біржі;

види фондів, що утворюються біржею, та їх розмірapaph –>

органи управління біржею, порядок їх утворення та компетенція, організаційна структура бagagraph –>

порядок прийняття у члени біржі та припинення членстraraph –>

права та обов’язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;

порядок і умови застnbьність членів біржі;
 порядок припинення біржі.

У статуті можуть передбач, ня та діяльності товарної біржі.

Стаття 7. Державна реєстрація т

Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому для підприємств.

ЧЛЕНСТВО У ТОВАРНІЙ БІРЖІ

Стат уng>

Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи. Порядок прийняття у члени біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарp:p:paragraph –>

Вступний внесок члена біржі має дорівнювати вартості “біржового місця”, що визначається виходячи з попиту та пропозиції на “біржове місце”. Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок, набуває управнення власника щодо “біржового місця” і може винаймати свої членські права, а також продавати ці прнотетом (радою біржі).

Стаття 9. Права члена товарної біржі

Член товарної біржі має право сам або через свого представника:

здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду;

що випливають із сплати пайового або вступного внеску;

> а послугами біржі.

Стаття 10. Обов’язки члена біржі

додержурж рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради біржі);

вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами біржової торгівлі;

не розголошувати конфіденційні відомосиці.

Розділ IV 
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ

Стаття 11. Органи управління товаh3>

Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів.

У період між загальними зборами членів товарної біржі управління неюіт

Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія.

Біржовий комітет (рада бірзіими зборами членів товарної біржі, компетенція та повноваження комітету і комісії визначаються статутом товар/w wp:heading {“level”:3} –>

Стаття 12. Організаційна структура товарної біржі

Для управління товарною бїїиконавча дирекція та спеціальні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж, котирувальна комілидля її діяльності.

Підрозділи біржі діють на осноерборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом.

З працівниками біржі, які працюють за наймом, за згодою сторін можуть укладатися трудові контракти.

Розділ V 
МАЙНО ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА ГАРАНТІЇ ЇЇ МАЙНОВИХ ПРАВ

Стаття 13. Майно т

Майно товарної біржі складається з фондів, що утворюються біржею, вартість яких відбивається на балансі біржі. Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

Майно товарної біржі формується за рахунок:

пайових, вступних та періодичних внесків;

надходжень від біржових операцій та надання послуг підрозділами біржі;

штрафів за порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі;

Порядок використання майна товарної біржі визначається загальн

Стаття 14. Гарантії майнових прав товарної біржі

Дт майнових прав товарної біржі. Вилучення майна біржі не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Збитки, завдані товарнійеннезаконного втручання в діяльність, відшкодовуються у встановленому порядку.

Розділ VI&nbЇ ОРГІВЛІ

<Бі-- /wp:heading -->

Біржовою операцією визнається угода, щотів:

а) якщо вона ядатоварів, допущених до обігу на товарній біржі;

б) якщо її учасниками є члени біржі;

в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрованнаям угоди дня.

Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.

Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавство

(частина третя статті 15 із змінам&nїни від 26.01.93 р. N 2932-XII,
 від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Угода вважається укладеною з моментуі.ph –>

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам.

Стаття 16. Біржові брокери

Брокери є фізичними особами, зареєстрованими на біржі відповід’ядоручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування кздєстрації на біржі.

Кількість брокерів кожної товарної брж біржі).

Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

Брокерам забороняється розголошувати комерцісніржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать.

Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до чинного законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань.

Правила біржової тораг біржі або органом, ними уповноваженим.

У правилах біржової торгі> >

строк та місце проведення біржових операцій;

склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;

порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;

порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;

<сніржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;

інші положення, встановлені органами управління біржі.

На товарній біржі забороняraragraph –>

купівля-продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін;

бучмають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

поширеносчної зміни кон’юнктури.

VIОЛОЖЕННЯ

Стаття 18. Оподаткування товарної біржі та її членів

Оподаткування товарної біржі та її членів провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 19. Облік і звітність >

Товарна біржа веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, сорвні дані.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і подання статистичної інформації та авитвом.

(стаття 19 у редакції Закону
 України від 07.02.2002 р. N 3047-III)

Стаття 20. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникаю в встановленому законодавством України, статутом товарної біржі та біржовими правилами.

Стаття 21. Припинення товарної біржі

Припинення товарної біржі відбувається за рівням суду або інших уповноважених на це державних органів у випадках, передбачених законодавством України.

Президент України            &;&p;                                              &;&bsp;        Л. КРАВЧУК

м. Киngong>
N 1956-XII