“Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності”

КАБІНЕТ М

ПОСТАНОВА

Київ

2>дку відчуження об’єктів державної p:p:paragraph –>

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 січня 2008 рвіbr>від 24 червня 2009 року N 639

Відповідно до статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Поряд до додається.

 Прем’єр-міністр України                        &n&n;                  В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 25

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2007 р. N 803 

ПОРЯДОК 
відчуження об’єктів державної власності


(У тексті Порядку слово “, конкурс” у всіх відмінкасо постановою Кабінетд 313)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механіня/p>

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

відчуження майна – передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спом h –>

оцінка майняу оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

організатор аукціону – юридична особа, яка уклала договір про увсті, з Фондом державного майна;

абзац восьмий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

покупець – юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

(абзац десятий пункту 2 із зміна

абзац одинадцятий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
&nbsд /p>

Інші терміни,у ться у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управлкибліку.

3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям; майна, переданого Національнійм зоплатне користування (далі – суб’єкти господарювання).

(абзац перший пункту 4 у редакціабни від 23.01.2008 р. N 21)

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами оосйном.

5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об’єктів, заонодавства з питань приватизації;

4) майна, порядок відчуження якого акragraph –>

5) майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів).

6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі – згода) відповідного суб’єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі – суб’єкт управління).

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішньготранспорту приймається суб’єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

відчуження майна не обмежує проваджеювшої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу;

відчуження уку, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.

Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна суб’єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного есвчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.

Фонд державного майна після опрацювання документівктотує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно відчуження майна, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту.

7. Для отримання згоди на відчуження майна суб’єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплraragraph –>

2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації основних пно з додатком 2;

4) акт технічлата затверджений керівником суб’єкта господарювання;

5) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу третього пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна;

6) підпункт 6 пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.01.2008 р. N 21)

7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (ратв

8) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження майна;

9) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зблаа державних цільових фондів.

(пункт 7 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.

У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, суб’єкт управління у 30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1 – 7 цього пункту, подає їх Фонду державного майна.

Строк подання документів, зазначених у підпунктах 2 – 5 цього пункту, суб’єкту управління, не може перевищувати двох місяців в–!– wp:paragraph –>

(абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2008 р. N 21)

У разі потреби суб’єкт управлінйндодаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо).

Вичерпний пернткту господарювання у 10-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1 – 9 цього пункту.

(абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 639)

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження до суб’єкта управління документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та відповідного погодження Фонду державного майнаphph –>

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 639)

Фонд державного майна протягом 25 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України в)

Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб’єктом управління у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна надається Фондом державного майна у формі листа.

Рішення про відмову в наданні згоди або погодйн коли:

майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацами третім – шостим пункту 6 цього Порядку;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхіа пливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

за результатами рецензування висновок про вартість майна не може бути погоджений.

9. У разі надання згоди та/або погодйн та Фонд державного майна можуть визначати спосіб та умови проведення продажу.

Оцінка майна, що пропонується до відчуження

10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

11. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого та/wp:paragraph –>

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2008 р. N 21)

12. Після проведення оцінки мювиняти дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

Погоджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дії згоди суб’єкта управління на відчуження такого майна.

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

13. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних засадах – через біржі, на аукціоні.

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Продатаських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється на аукціоні. У разі коли зазначене майно не продано на аукціоні, воно може бути продано через біржі за погодженням із суб’єктом управління та/або Фондом державного майна.

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.

Під час здійснення продажу через біржі, на аукціоні суб’єкт господарювання після надання згоди суб’єктом управління на відчуження майна забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка уклала договір про продаж майна, що перебуває уз на.

14. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України “Про товарну біржу” з урахуванням вимог пунктів 19, 20, 22 і 23 цього Порядку.

У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб’єктом управління.

15. Суб’єкти господарювання під час здійснення продажу через біржі, на аукціоні подають юридичним особам, які уклали з Фондом державного майна договір про продаж майна, що перебуває у державні, ання згоди на відчуження такого майна суб’єктом управління та погодження з Фондом державного майна.

16. Відчуження майна, що перебуває за кордоном і реалізація якого в Україні неможлива чи недоцільна, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог затеє майно, що підлягає відчуженню, а також збереження умов конкурентного продажу майна.

17. Пункт 17 виключено

18. Кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’яати господарювання зобов’язані подати суб’єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна, звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з до:p:paragraph –>

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 639)

Підготовка до проведення аукціону

19. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні paparagraph –>

надання суб’єктом господарювання згоди на відчуження майна;

підготовку інформації про майно та умови його продажу;

до визначення потенційних покупців;

укладення договору з організатором аукціону.

20. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити такі відомості:

найменування об’єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість та суму зносу;

відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);< - -->

початкову вартість продажу майна;

фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна);h h –>

кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

час та місце ознайомлення з майном;

час та місце проведенняp:p:paragraph –>

адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

21. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.

Інформація про майно, зазначене в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, публікується виключно у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

22. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 6 місяців з дня надання згоди на продаж майна.

23. Суісродаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.

24. Аукціон припиняється і об’єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників, суб’єкта управління, Фондщо!– wp:paragraph –>

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 посіс4.2008 р. N 313)

не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 20 цього Порядку, та строку її опублікування;

не надано в установленому порядку погодження та/або згоди на відчуження об’єкта:p:paragraph –>

не виконано вимоги суб’єкта управління щодо способу відчуження майна, зміни початкової вартості.

Умови участі покупців в аукціоні

25. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

26. Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, ніїребувають у стані ліквідації (юридичні особи).

27. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об’єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця.

28. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку його проведення.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Проведеннwp:paragraph –>

29. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору з суб’єктом господарювання. У договорі передбачаються:

сту;ph –>

початкова вартість об’єкта продажу і порядок її зниження;

розмір і порядок виплати винагороди організа- — wp:paragraph –>

взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

інші умови.

30. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазнач ноб’єктів), продаж якого здійснюється.

На аукціоні можуть бути присутні представники суб’єктів управління і державних органів приватизації (безоплатно) та інші особи.

Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повиндндсотків.

32. Ушеті продажу учасники не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором,тіільш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об’єкт не продається, торги припиняються.

33. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об’єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником).

34. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу;

порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 24 цього Порagding {“level”:3} –>

Проведення конкурсу

35. Пункт 35 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

37. Пункт 37 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

38. Пункт 38 виключено

39. Пункт 39 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

40. Пункт 40 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

41. Пункт 41 виключено

оюністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

42. Пункт 42 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

43. Пункт 43 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 313)

Розрахунки за придбанеeaagraph –>

44. Керівник суб’єкта господарюо ажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт.

1) відомості про суб’єкта господарювання та покупця;

2) найменування об’єкта і його технічна характеристика;

3) ціна продажу об’єкта на аукціоні;

4) взаємні зобов’язання суб’єкта господарювання і покупця;

5) момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

6) номери поточних рахунків;

7) найменування і адреси банківських установ;

8) порядок розрахунків за придбане майно;

9) підпункт 9 пункту 45 виключено

(згідно з постановою Кабінету<аїN 313)

10) інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додатоgraph –>

46. Договір купівлі-продажу є підставов ви як оплати за придбане майно.

Покупець зобов’язаний оплатити придбанлеідписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб’єктом господарювання ще на 30 календарних дніени продажу об’єкта.

Суб’єкт господарювання здійснює у встедьки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

У разі повторнуродажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків зкт– /wp:paragraph –>

Повторний аукціон проводме.

(пункт 47 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 63apaph –>

За наявності лише одного учасника об’єкт може бути продано за початковою вартістю.

Прикінцеві положення

48. Керівник суб’єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб’єкту управління та Фонду державногоорим Порядком.

49. Суб’єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшла у відчуження майна.

50. Рішення про надання згоди суб’єкта управління на відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.

51. Спори, що виникають у процесі відчуження мао я у порядку, передбаченому законодавством.