Аукціон з реалізації майна платника податків ПАТ «Звенигородкаагрохім»

Posted on 26-11-2019 , by: Петросюк Неля , in , , 0 Comments

Товарна біржа «Українські контракти» інформує щодо проведення 12.12.2019 р. цільового аукціону з продажу майна платника податків ПАТ «Звенигородкаагрохім» (код ЄДРПОУ 05491511), яке перебуває у податковій заставі:

Лот №1: Сідловий напівпричіп КАЗ для використання з автомобілем ЗІЛ-130, 1992 року виготовлення.

Початкова ціна лоту №1: 12 140,00 (дванадцять тисяч сто сорок грн. 00 коп.), без ПДВ.

Майно розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Козачанська, 26.

Крок аукціону на підвищення ціни – 10% від початкової ціни. Зниження початкової ціни в ході аукціону неможливе.

Реєстраційний внесок за лот – 17,00 грн., без ПДВ, призначення платежу: «Реєстраційний внесок за участь в аукціоні з продажу заставного майна (лот №1), який відбудеться 12.12.2019р., без ПДВ.», та гарантійний внесок – 10% від початкової ціни, що відповідно становить за лот №1 – 1214,00 грн., без ПДВ, призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу заставного майна (лот №1), який відбудеться 12.12.2019р. Без ПДВ», перераховуються учасниками аукціону на поточний рахунок організатора аукціону за такими реквізитами: Товарна біржа «Українські контракти», код ЄДРПОУ 36687993, п/р №26001052618411 (IBAN UA703007110000026001052618411) у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Кінцевий термін приймання заяв про участь в аукціоні, сплати реєстраційного та гарантійного внесків – за один день до початку проведення аукціону (до 15:00 год. 11.12.2019р.).

Ознайомлення з майном за його місцезнаходженням: щоденно з 10:00 год. до 15:00 год., крім вихідних та святкових днів, за попередньою домовленістю за телефоном: (096)728-9704.

Аукціон відбудеться 12 грудня 2019 р. о 10:00 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 52/2 (у приміщенні Брокерської контори № 9 Товарної біржі «Українські контракти» – ТОВ «Землеустрій та оцінка»).

Організатор аукціону Товарна біржа «Українські контракти».

Служба з організації аукціону знаходиться за адресами:

ТБ «Українські контракти»: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, 9 поверх, кім. 904, тел. (044)566-5432, (067)948-8117, (099)250-0816, час роботи  з 10:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Брокерська контора № 9 ТБ «Українські контракти» – ТОВ «Землеустрій та оцінка»:  18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 52/2, тел. (0472)54-48-90(89), час роботи  з 10:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Адреса веб-сторінки: http://www.tbuc.kiev.ua.

Додаткова інформація: тел. (067)948-8117, (0472)54-48-90(89).

Податкова накладна не надається.

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ

майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

 

м._______                                                                              «______» _____________  2019 р.

 

ПРОДАВЕЦЬ: _______________, в особі )_________, що діє на підставі _________,  з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ:_________________, в особі ___________, з іншої сторони, (разом Продавець і Покупець надалі іменуються Сторони), відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України», наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі» №518 від 22.05.2017 р., уклали цей договір на підставі Протоколу цільового аукціону від _________ 2019 р. № ____ (далі Протокол) складеного та підписаного на Товарній біржі «Українські контракти» за результатами проведеного цільового аукціону.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві, а Покупець прийняти та оплатити згідно з умовами цього  Договору таке майно:

Лот №1: Сідловий напівпричіп КАЗ для використання з автомобілем ЗІЛ-130, 1992 року виготовлення.

Майно розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Козачанська, 26.

Майно, що відчужується за цим договором, належить ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ – ПАТ «Звенигородкаагрохім» (код ЄДРПОУ 05491511).

1.2.Відчуження Майна шляхом його продажу на цільовому аукціоні здійснено в рахунок погашення податкового боргу платника податків ПАТ «Звенигородкаагрохім» на підставі постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 27.03.2017 р. у справі №823/335/17 про надання дозволу на стягнення суми податкового боргу ПАТ «Звенигородкаагрохім» за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі.

1.3.Податкова застава на Майно оформлена: Актом опису від 22.08.18 р. №1/23-00-17-06-015, і зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 23.08.18р. за №17043915.

  1. ЦІНА

2.1.Ціна реалізації майна згідно з Протоколом становить: ________  ( ______ грн.  ____ коп.), без ПДВ.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець, згідно з Протоколом, протягом 3-х банківських днів сплачує _________ (___ грн.___ коп., що з урахуванням сплаченого гарантійного внеску у розмірі _________ грн. становить ціну реалізації Майна.

Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Товарної біржі «Українські контракти» (далі – Біржа) № п/р №26001052618411 (IBAN UA703007110000026001052618411) у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, код ЄДРПОУ 36687993.

3.2. Біржа згідно з умовами Протоколу перераховує частину одержаних коштів (за винятком своєї винагороди) у розмірі ______  (_____ грн. ____ коп.), на розподільчий рахунок УДКСУ у Звенигородському районі Черкаської області № UA388999980000034123999023100 в ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО 899998, код одержувача: 37864724.

  1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТУ

4.1. Право власності на Майно переходить до Покупця з моменту укладання Акту приймання-передавання та надходження коштів за п.3.2. до Держказначейства.

4.2. Передача Майна Продавцем та приймання Майна Покупцем здійснюється після підписання цього договору купівлі-продажу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування вартості майна на вище вказаний рахунок та оформлюється Актом приймання-передавання, який підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.

4.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об’єкту до моменту його передачі Покупцю несе власник активів згідно з чинним законодавством України.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Покупець зобов’язаний сплатити та прийняти Майно у встановлений цим договором термін.

5.2. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Майно в строк, який передбачається цим договором у тому ж стані, в якому він знаходився на момент підписання цього договору (згідно з експертною оцінкою).

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  України та цим договором.

6.2. У випадку несвоєчасної передачі Продавцем Майна без поважних причин він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), до яких належать: виняткові погодні умови і стіхійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух); непередбачені ситуації, викликані такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція (мають бути підтверджені відповідним компетентним органом); заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (мають бути підтверджені відповідним компетентним органом); нормативно-правові акти або рішення центральних органів виконавчої влади, що перешкоджають реалізації предмета цього договору. Сторона, яка не може виконати умови цього договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори (розбіжності), що виникають між Сторонами за цим договором і які не врегульовані його умовами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів, а в разі недосягнення згоди – підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1.Договір набуває чинності з моменту (дати) його підписання Сторонами та скріплення їх печатками.

8.2.Зміни та доповнення до цього договору є невід’ємною його складовою частиною і мають бути вчинені за згодою Сторін у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені їх печатками.

8.3.Всі повідомлення за цим договором мають бути вчинені у письмовій формі та надіслані поштою рекомендованим листом, кур’єром, факсограмою або вручені особисто за зазначеними адресами сторін.

8.4.Цей Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

8.5.Договір укладений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Продавця, Покупця, Платника податків.

8.6.В усьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

8.7.Витрати, які пов’язані з підготовкою цього договору, відносяться на Покупця.

 

  1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:

 

 

 

 

_________________/________________ /

М.П.                         (підпис)

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

___________________/______________/

М.П.                                    (підпис)

share: